Mahogany Yachting Society

Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Mahogany Yachting Society ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: PL 34, 00331 Helsinki
Rekisterinumero: 159.343
Merkitty yhdistysrekisteriin: 08.10.1993

1§ Yhdistyksen nimi on Mahogany Yachting Society r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa edistää klassisten mahonkiveneiden säilymistä, uusien veneiden rakentamista sekä edesauttaa veneen omistajien harrastusta jäsentoiminnalla.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi etsiä, hankkia, säilyttää, entisöidä tai kunnostaa veneitä huvi-, museo- ja opetustarkoituksiin sekä järjestää retkeilyjä, kokous- ja näyttelytilaisuuksia sekä kuntoisuuskilpailuja historiallisesti arvokkaille veneille, toimeenpanee keskustelu- ja tiedoitustilaisuuksia sekä julkaisee taikka välittää niitä koskevaa kirjallisuutta.

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi vastaanottamaan avustuksia tai lahjoituksia sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua tai anomuksesta hyväksyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta suosituksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Muitakin kuin Suomen kansalaisia voi johtokunta jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Johtokunta on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä lukien.

5§ Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessaan tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä äänioikeus. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisilla ja kannattavilla jäsenillä.

6§ Yhdistyksen toimielimet ovat: yhdistyksen kokous ja johtokunta

7§ Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain yksi. Vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään kun johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kutsu yhdistyksen kokouksiin tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenrekisteriin ilmoittamaan sähköpostiin tai postiosoitteeseen. Mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23§:ssä mainittuja asioita on se kokouskutsussa mainittava. Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 12 ja 13§:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä mahdolliset muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.

2 Esitetään toiminta- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkistajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

3 Päätetään jäsemaksujen suuruudesta.

4 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet

5 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa

6 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24§:n määräykset.

9§ Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, jonka puheenjohtaja sekä muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluuvat puheenjohtaja ja 2-9 muuta jäsentä ja se on päätösvaltainen, jos 2/3 sen jäsenistä ovat saapuvilla. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin sekä kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

11§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

12§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta puoltaa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista.

13§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 4/5 äänten enemmistöllä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään kaksi kuukautta. Yhdistyksen purkauduttua on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.